Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd motiveren!

man-wearing-white-top-in-front-of-woman-wearing-blue-long-1181715

Welkom op paraDIGMA.nl

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd motiveren!

De werkloosheid neemt verder af, werknemers wisselen meer van baan. Werkgevers proberen werknemers dan ook aan zich te binden door bijvoorbeeld een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De definitie zoals in de wet opgenomen: “Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn.” Sinds de invoering van de WWZ is het in beginsel niet toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is slechts mogelijk, indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen én deze belangen schriftelijk worden gemotiveerd. Uit diverse uitspraken is het belang gebleken van een duidelijke motivering van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De Rechtbank Noord-Holland oordeelt over het concurrentiebeding van een werknemer die een tijdelijk contract heeft en die samen met een collega een bedrijf start in dezelfde branche als waarin de werkgever werkzaam is. De werknemer voert aan dat het beding niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. De Kantonrechter overweegt dat zowel de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen als de reden van het belang voldoende zijn gemotiveerd door de werkgever. Zo is voldoende ingegaan op de kennis die de werknemer heeft opgedaan tijdens zijn dienstverband, is vast komen te staan dat de werknemer tijdens zijn dienstverband contact had met klanten en met vertrouwelijke informatie in aanraking is gekomen. De werknemer vormt, samen met zijn toekomstige compagnon, het hart van de organisatie. Mede in aanmerking genomen dat de werknemer geen andere werkervaring heeft in de branche, concludeert de Kantonrechter dat de werkgever de werknemer voor de functie heeft opgeleid. Nu de werknemer door handhaving van het concurrentiebeding niet in onbillijke mate wordt benadeeld, dient hij het beding niet te schenden. Vindplaats: ECLI:NL:RBNHO:2017:10006.

In een andere zaak buigt de Rechtbank Oost-Brabant zich wederom over de vraag of er een rechtsgeldig concurrentiebeding van toepassing is. Het contract voor bepaalde tijd van de werknemer is onder dezelfde voorwaarden verlengd. Dat hierbij wordt gesproken over een “verlenging” is volgens de Kantonrechter niet relevant; gezien dit geschiedde na 1 januari 2015 gaat het om een nieuw contract voor bepaalde tijd. Voor een rechtsgeldig concurrentiebeding geldt dan ook de eis dat bij het opnemen van een concurrentiebeding de schriftelijke motivering van de werkgever moet zijn opgenomen. Een dergelijke motivering ontbreekt in onderhavige arbeidsovereenkomst. De Kantonrechter concludeert dat in de nieuwe arbeidsovereenkomst geen rechtsgeldig concurrentiebeding is overeengekomen. Partijen zijn vervolgens een derde arbeidsovereenkomst, voor onbepaalde tijd, overeengekomen, waarbij eveneens wordt gesproken over een wijziging op de bestaande arbeidsovereenkomst. De Kantonrechter oordeelt vooralsnog dat voor de derde, voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst tussen partijen, ook geen rechtsgeldig concurrentiebeding geldt, nu in die arbeidsovereenkomst evenmin een schriftelijk concurrentiebeding is opgenomen. De Kantonrechter concludeert dat het concurrentiebeding nietig is. Het is de werknemer toegestaan om in dienst te treden bij een andere werkgever, dan wel voor zichzelf te beginnen. Vindplaats: ECLI:NL:RBOBR:2017:6797.

Uit het bovenstaande blijkt dat een zorgvuldige formulering van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd dient te worden opgenomen, wil het beding gehandhaafd kunnen worden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan Contact op met de juristen van paraDIGMA groep.

Het laatste nieuws