Re-integratietraject: wanneer is het geen haalbare kaart?

Paradigma - Argo-224

Welkom op paraDIGMA.nl

Haalbaarheidsonderzoek

Re-integratietraject: wanneer is het geen haalbare kaart?

Als werkgever kan het voorkomen dat u op zoek moet gaan naar een snelle en concrete oplossing voor uw arbeidsongeschikte werknemer. Wanneer blijkt dat terugkeer in eigen functie of aangepast werk binnen de eigen organisatie niet meer haalbaar is, dient alle energie en aandacht erop gericht te zijn de werknemer bij een andere werkgever aan het werk te krijgen. Echter, wat als er reële twijfel bestaat over de haalbaarheid hiervan? In zo’n geval kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden en kunnen overbodige inspanningen en kosten voorkomen worden.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de op dat moment arbeidsongeschikte werknemer. Het onderzoek start met het grondig bestuderen van de arbeidsdeskundige rapportage. Vervolgens wordt informatie opgevraagd bij de werkgever en de eventuele arbodienst. Tenslotte volgt er een uitgebreid en persoonlijk gesprek met de werknemer. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, wordt tevens gebruik gemaakt van de LDC FIT- test. Dit instrument maakt inzichtelijk welke eisen er gesteld worden aan het uitoefenen van een beroep en gaat na of er beroepen zijn die aansluiten op de mogelijkheden van de betreffende werknemer.

Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een rapportage opgesteld met daarin een weergave van het gesprek, een conclusie en een passend advies aan de werkgever. Tijdens het vormen van de conclusie en het advies wordt rekening gehouden met de fysieke en mentale beperkingen van de werknemer alsmede het opleidingsniveau, arbeidsverleden, leeftijd, interesses en vaardigheden.


Wanneer wordt een haalbaarheidsonderzoek ingezet?

Het onderzoek wordt ingezet wanneer het twijfelachtig is of iemand ook daadwerkelijk mee kan werken aan een re-integratietraject. Hierbij kan het gaan om werknemers met (forse) fysieke beperkingen, maar ook andere redenen waardoor iemand nauwelijks bemiddelbaar voor de arbeidsmarkt is, kunnen een rol spelen. Hierbij valt te denken aan het opleidingsniveau, de leeftijd en werkervaring. Een haalbaarheidsonderzoek is onmisbaar wanneer aangetoond moet worden dat het voortzetten van de re-integratie inspanningen (op dit moment) niet van de werknemer en werkgever verwacht kunnen worden.

Kom tijdig in actie!

Ervaringen leren dat het vaak effectief is om voordat een 2e spoortraject ingezet wordt, een haalbaarheidsstudie te doen. Hiermee wordt tijd en middelen bespaard voor de werkgever.
Te allen tijde zal het advies luiden om middels een deskundigenoordeel bij het UWV  te laten toetsen of u als werkgever voldoende re-integratie inspanningen verricht heeft.

In de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek staat de conclusie over de mogelijkheden van de betreffende werknemer op de arbeidsmarkt en het advies over het al dan niet inzetten van verdere re-integratiemiddelen.

Indien u binnen uw organisatie behoefte heeft aan meer informatie over een haalbaarheidsonderzoek, neem dan eens contact op met een van de consultants van Optios via info@optios.nl

Het laatste nieuws